Integritetspolicy

Integritetspolicy inom ramen för våra klientuppdrag

Personuppgiftsansvarig
Crusner Advokatbyrå AB, 556612-7659, (”Crusner Advokatbyrå”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter avseende dig som klient, motpart, motpartsombud eller kontaktperson, som vi erhåller i samband med uppdraget eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Detta gäller även  andra parter som har koppling till uppdraget.

Kontaktuppgifter
Crusner Advokatbyrå AB
Ullevigatan 19, 411 40 Göteborg
info@crusner.se
+46 (0)31-774 21 00

Hur vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter som har lämnats till oss av klient, motpart, motpartsombud eller andra parter som har koppling till uppdraget. Detta gäller även uppgifter som samlats in från privata eller offentliga register eller andra källor.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig
Vi behandlar uppgifter om klienter, motparter och motpartsombud som är fysiska personer samt uppgifter kopplade till juridiska personers anställda, uppdragstagare, befattningshavare och liknande.
Vi behandlar även uppgifter om andra personer som är aktuella inom ramen för våra uppdrag. Dessa personer kan vara skiljemän, domare, konsulter, vittnen, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller avyttras, avtalsparter och liknande.
Personuppgifterna utgörs i förekommande fall av namn, adress, titel, arbetsgivare, personnummer, anställning, uppdragstagare, befattningshavare, kontaktuppgifter, uppdragsbenämning, uppdragsbeskrivning, ekonomiska uppgifter, faktureringsuppgifter, betalningsinformation, andra liknande uppgifter som förekommer hos juridiska personer,  uppgift om klienten eller närstående samt andra ärendespecifika uppgifter kopplade till uppdraget/ärendet/tvisten.

Särskilda kategorier av personuppgifter
Vi kan inom ramen för våra uppdrag behandla enskilda uppgifter om lagöverträdelser eller andra särskilda kategorier av personuppgifter som är relevanta för uppdragets genomförande. Om det behövs eller är nödvändigt för uppdraget kan vi i vissa fall även behandla känsliga personuppgifter som kan röra ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.

Varför vi behandlar dina personuppgifter
Ingen är skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan personuppgifter kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi då saknar förutsättningar att utföra uppdraget då vi inledningsvis bland annat behöver genomföra nödvändiga jävs- och penningtvättskontroller. Vi behandlar alltså dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag, ingå avtal med dig och för att kunna ha kontakt med motparter, domstolar, myndigheter och andra personer kopplade till uppdraget.

Vi behandlar personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse för nedanstående ändamål
Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra jävskontroller. Detta gör vi för att vi som advokatbyrå ska kunna fullgöra vår skyldighet att kontrollera och utesluta intressekonflikter. Vi behandlar personuppgifter för att i tillämpliga fall kunna iaktta de regler som ställs kring penningtvätt och terrorism.

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser för nedanstående ändamål
Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar, hantera och administrera vår redovisning och bokföring samt hantera och administrera kundfordringar som uppkommer inom ramen för ett uppdrag.

Vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse för nedanstående ändamål
Vi behandlar personuppgifter för att kunna uppfylla Sveriges advokatsamfunds regelverk kring advokatverksamhet och försvara oss mot rättsliga anspråk.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna ha möjlighet att administrera och genomföra arvodesredovisning. Vi behandlar personuppgifter för att kunna kommunicera med dig via e-post, brev och telefon.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera och boka möten.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna tillhandahålla en effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av uppdraget.
Vi behandlar personuppgifter för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk rörande kraven om penningtvätt och terrorism samt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Vårt berättigade intresse av dessa behandlingar är att kunna tillvarata och skydda våra rättigheter vid rättsliga anspråk, administrera relationen till dig som är klient, motpart eller annan som är kopplad till uppdraget samt för att uppfylla advokatetiska krav som ställs på oss som advokatbyrå.

Vem får tillgång till dina personuppgifter
Då advokatverksamhet omfattas av lagstadgade krav om advokatsekretess och då vi har tystnadsplikt delar vi inte dina personuppgifter, utom i vissa särskilda fall.
Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till:
Motparter inom ramen för uppdraget; myndigheter om ett sådant utlämnande föreskrivs enligt lag; IT- och systemleverantörer som agerar som personuppgiftsbiträden; klienters försäkringsbolag, revisorer eller liknande; ansvarsförsäkringsgivare; motpartsombud inom ramen för uppdraget; skiljenämnd och domstol; banker och inkassoföretag; Polis, Säkerhetspolis eller Finanspolis om sådant utlämnande föreskrivits i lag; Sveriges advokatsamfund om sådan skyldighet föreligger.
Vi delar även personuppgifter med Rätt App Sverige AB, 559148-4638, som är ett dotterbolag till Crusner Advokatbyrå, i syfte att kunna handlägga intressekonflikter (jäv) för ärenden som vi utför i vårt dotterbolag.

Hur länge behandlar och sparar vi dina personuppgifter
Personuppgifter sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Crusner Advokatbyrå enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.
Personuppgifter behandlas under så lång tid som är nödvändig för att fullgöra tidigare angivna ändamål. Utgångspunkten är att behandlingen pågår under så lång tid som behövs för att fullgöra och administrera avtal mellan Crusner Advokatbyrå och klient/avtalspart samt för att utöva och tillvarata Crusner Advokatbyrås rättigheter i avtalsförhållandet. Därefter kan behandlingen komma att fortsätta om och i den mån det är nödvändigt på grund av en rättslig förpliktelse eller befogat intresse för Crusner Advokatbyrå.
Uppgifter om betalning av Crusner Advokatbyrås fakturor behandlas i sju år enligt bokföringslagen.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Normalt behandlar vi bara dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock komma att behandlas utanför EU/EES om ett specifikt ärende kräver det. Vi kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt. Om det är aktuellt att föra över dina personuppgifter till en mottagare utanför EU/EES säkerställs att det föreligger ett beslut om en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

Dina rättigheter
Du kan närsomhelst kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Vi kommer hantera ditt ärende så skyndsamt vi kan och ärendet kräver.
Rätt till informationDu kan begära att få ett besked om huruvida vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få en kopia av dessa tillsammans med viss närmare information.
Rätt till rättelseOm du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kompletterade.
Rätt att göra invändningarDu har rätt att invända mot behandling som sker med stöd av vårt berättigade intresse.
Rätt till begränsningMedan vi utreder giltigheten av din begäran har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen. Vi får då i princip bara lagra dina uppgifter medan frågan utreds.
Rätt till raderingDu har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade.
Rätt att flytta personuppgifterOm vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal eller om du har lämnat ditt samtycke har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis för att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter eller lämna klagomål
Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter eller om du är missnöjd med vår behandling kan du höra av dig till oss genom att använda kontaktuppgifterna som framgår i inledningen av detta dokument. Om du är missnöjd med vår behandling har du även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten där du bor eller arbetar eller där du anser att ett brott mot dataskyddsförordningen har begåtts. I Sverige kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som du finner på följande webbadress:www.imy.se.