Konkurs
Konkursansökan

Ett aktiebolag, annan juridisk eller fysisk person som är på obestånd ska, som huvudregel, efter egen eller en borgenärs (fordringsägares) ansökan försättas i konkurs. Med obestånd menas att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte bara är tillfällig.


Behöver man göra en egen konkursansökan ska den lämnas in till domstolen som sedan meddelar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Det är sällan lätt eller tillfredsställande med en konkursansökan men det kan finnas flera olika skäl till att en konkurs kan vara nödvändig och enda vägen framåt.

Även en fordringsägare kan begära en gäldenär i konkurs. Även i en sådan situation ska konkursansökan skickas till en tingsrätt. Tingsrätten prövar i sådana fall konkursansökan och fattar beslut om konkurs, vilket eventuellt kanske vid en förhandling.  

På Crusner Advokatbyrå har vi för närvarande två advokater som förordnas regelmässigt som konkursförvaltare. Dessutom har vi övriga jurister och andra anställda som handlägger och utför administrativa åtgärder i konkurser.

Behöver du hjälp med en konkursansökan är du välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt möte förmer information om allt som rör en konkursansökan och vad som händer vid en konkurs m.m.

Kontakta oss


Personligt betalningsansvar

Ett företag kan upplösas om det går i konkurs eller likvideras. Till skydd för borgenärerna finns skyddsregler i aktiebolagslagen för när ett aktiebolag måste träda i likvidation. Iakttas inte de reglerna kan det uppkomma ett personligt betalningsansvar.

När kan ett personligt betalningsansvar uppkomma?

Enligt reglerna i aktiebolagslagen kan underlåtenhet att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, underlåtenhet att sammankalla en kontrollstämma eller underlåtenhet att ansöka om likvidation, utlösa ett personligt ansvar för styrelsen och även de som har en vetskap om styrelsens underlåtenhet och handlar på bolagets vägnar. De svarar då solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består. Ansvaret gäller däremot inte för den som visar att han eller hon inte har varit försumlig. Ett personligt ansvar kan undgås om styrelsen för bolaget vidtar nödvändiga åtgärder för att avveckla verksamheten.

Om kopia av årsredovisning och revisionsberättelse för aktiebolag inte har sänts in inom femton månader efter räkenskapsårets utgång, svarar styrelseledamöterna och verkställande direktören solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget. Ansvar kan undgås om denne kan visa att underlåtenheten att inte inlämna årsredovisning inte berodde på försummelse.

Styrelsen ansvarar alltså solidariskt för de förpliktelser som uppkommer från och med den tidpunkt då styrelsen skulle ha vidtagit åtgärd enligt lagen och så länge denna underlåtenhet består. Det personliga ansvaret gäller om personen varit försumlig. Som styrelseledamot har man en skyldighet att hålla koll på bolagets förhållanden och kraven för ansvarsbefrielse är höga.Kontrollbalansräkning

Reglerna i aktiebolagslagen om kontrollbalansräkning är till för att skydda aktiebolagets fordringsägare. Kontrollbalansräkningen är således ett kontrollinstrument för att undersöka aktiebolagets ekonomiska situation. Därför kan aktiebolagets företrädare i vissa fall bli ekonomiskt ansvariga för aktiebolagets skulder, exempelvis om kontrollbalansräkningen inte upprättats i tid eller om aktiebolaget inte agerar enligt de olika stegen i den lagstadgade beslutsprocessen. Även aktieägare kan bli solidariskt ansvariga för aktiebolagets kommande förpliktelser, om aktiebolaget väljer att fortsätta med sin verksamhet trots att det enligt en andra kontrollbalansräkning måste gå i likvidation.

Styrelsen ska genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat på ett visst sätt, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, eller när det vid verkställighet enligt 4 kap. utsökningsbalken har visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordringen.

Det är viktigt att komma ihåg att en kontrollbalansräkning ska upprättas genast så snart det finns skäl att anta att bolagets eget kapital, beräknat på ett visst sätt, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen i ett aktiebolag ska se till att företagets ekonomi kontrolleras på ett betryggande sätt. Om det finns skäl att anta att aktiebolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet ska styrelsen kalla till styrelsemöte och genast upprätta en kontrollbalansräkning. Vad som menas med skäl att anta finns inte specificerat, men en utgångspunkt är att en ledamot ska vara normalt aktsam och aktivt ta del av information om företaget. En styrelseledamot kan därför inte bli befriad från eget ansvar för att han eller hon tycker att informationen från företaget varit bristfällig eller dålig.

Se därför till att upprätta en kontrollbalansräkning i rätt tid och på rätt sätt!

Särskilt om skatteskulder

Om du är företrädare för en juridisk person kan du bli personligt betalningsansvarig för i princip alla obetalda skatter och avgifter på den juridiska personens skattekonto. En juridisk person kan till exempel vara ett aktiebolag, en ekonomisk eller ideell förening eller en stiftelse.

Med företrädare menas i första hand den så kallade legale företrädaren. För ett aktiebolag är du företrädare om du sitter i styrelsen. Du kan även vara företrädare utan att vara legal företrädare, om du faktiskt har haft ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.

Som företrädare kan du få ett personligt betalningsansvar på grund av att den juridiska personen

· inte har betalat skatter eller avgifter enligt skattebetalningslagens regler/skatteförfarandelagens regler,

· inte har gjort skatteavdrag för anställda, eller

· har lämnat en oriktig uppgift i en momsdeklaration som lett till att det har betalats ut för mycket moms till den juridiska personen.

För att ett personligt betalningsansvar ska kunna utdömas mot dig som företrädare för underlåten betalning, krävs att du agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. En betalningsunderlåtelse anses aldrig som uppsåtlig eller grovt oaktsam om du senast på förfallodagen vidtagit åtgärder för att avveckla den juridiska personens skatteskulder. De åtgärder det handlar om är ansökan om konkurs, ansökan om företagsrekonstruktion eller en betalningsinställelse som följs av en ansökan om ackord eller konkurs.

I vissa fall kan det finnas omständigheter som gör att du inte blir ansvarig för den juridiska personens obetalda skatter och avgifter, så kallade befrielsegrunder. I vissa fall kan också ett beviljat anstånd påverka företrädaransvaret.

Om den juridiska personen ansöker om konkurs eller försätts i konkurs senast på den relevanta förfallodagen, utgör det en verksam åtgärd och något ärende om företrädaransvar kan inte inledas. Med andra ord upp kommer i sådant fall inte ett personligt betalningsansvar för dessa skatteskulder.

Behöver du hjälp med en konkursansökan är du välkommen att kontakta oss för ett kostnadsfritt möte för mer information om allt som rör en konkursansökan och vad som händer vid en konkurs m.m.

Kontakta oss